Május, Mária hónapja - Spányi Antal megyés püspök gondolatai Egyházunknak Anyjáról

2020. 04. 28. | | 2020. 04. 28.

 

 

 

2020.04.28. – Először X. Alfonz (†1284), Castiglia királya kapcsolta össze május hónapját a Boldogságos Szűz Mária személyével. A XIX. században a Szeplőtelen Fogantatás (1854) dogmája tovább mélyítette a Mária-tiszteletet. Általánossá vált, hogy májusban elmondjuk a Máriát dicsérő loretói litániát. Idén, április 25-én Ferenc pápa minden hívőhöz intézett levelében a rózsafüzér imádkozására buzdít Mária hónapjában. A Szentatyához csatlakozva Spányi Antal megyés püspök Szűzanyáról szóló gondolatai arról szólnak, hogyan szemléljük az életünket – a mostani nehéz helyzetben is – Mária mindenért hálát adó lelkületével.

Püspök úr, májusban a katolikus hagyomány jobban kifejezi Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Miben segíthet bennünket ez a Mária-tisztelet, mit kell felfedeznünk az Ő életéből?
Itt van előttünk a hónap, amelyet a mi kedves énekünk az év legszebb hónapjának titulál, és májusban természetes, hogy a hívő katolikus ember a Boldogságos Szűz Máriára tekint, Őt dicséri énekkel, imádsággal, rózsafüzérrel. Különösen is szeretettel szemléli az ő életét, ahogy Mária végigkísérte Jézus földi létét, és ahogy végigkísérte az egyház születését egészen a mennybe fölvételéig. Ugyanazt a lelkületet kell magunkban építeni, ápolni, ami megvolt Jézus Krisztusban és amelynek igaz példáját látjuk a Boldogságos Szűz Máriában. Vagyis azon múlik minden, hogyan alakítjuk magunkat hozzájuk hasonlóvá. Ez csak akkor lehetséges, ha engedjük, hogy Isten alakítsa lelkünket, szívünket, gondolkodásmódunkat. Akkor az életünk jól fog haladni, előre megy, akkor az Isten felé emelkedünk, és elérkezünk a célunkhoz.

Püspök úr, az egyházmegye kiemelt zarándokhelyén, Bodajkon azt hirdette a híveknek, Mária Krisztus-követése a mi Krisztus-követésünk. Mária életét szemlélve nem tévesztjük el az Istentől nekünk szánt életutunkat.
Máriánál azt látjuk, az ő nagyon szép, kedves és végtelenül egyszerű életében, hogy mindent a hit alapján nézett, hogy mindent a hit szemén keresztül látott és értékelt. Ezért nem aggodalmaskodott a földi dolgok miatt, nem esett kétségbe saját sorsának alakulása miatt, hanem rábízta magát az Istenre. Kész volt elfogadni nemcsak az áldást és a kegyelmet, de a keresztet, a szenvedést, és a bizonytalanságot is. Mert mindenben volt része: nemcsak az Angyali Üdvözletben volt öröme, és töltötte el a Szentlélek boldogsága az Erzsébettel való találkozásban, hanem tele volt aggodalommal is, miközben kísérte Jézust azokon az utakon, ahol megtapasztalta az ellenségeskedést, az elutasítottságot. Sőt Mária végigkísérte a keresztúton is Fiát, és ott állt keresztje tövében.

Ferenc pápa a rózsafüzérről szóló elmélkedésében azt írja, Mária segít megértenünk, mit jelent Krisztus tanítványának lenni.
Mária mindig kitartott abban, amit Isten neki készített. Nem adta fel, nem mondta, hogy ez már nekem sok, hanem kitartott, hűséges maradt. Ott volt az ő helye a világban, amit Isten neki szánt, neki teremtett, és abban tartott ki. Ez egy olyan fontos és szép erény, ami sokszor ma elvész belőlünk, és gyengévé tesz bennünket. Mária mindent elfogadott hálával az Isten kezéből, és mindenben próbálta megtalálni azt, ami Isten tervének a megvalósulását előre viszi. Nem keserűséggel, nem panasszal és önsajnálkozással, hanem azzal a lelkülettel, amit a Magnificatban találunk meg, és amelyet biztos, hogy nemcsak az Erzsébettel való találkozásnál mondott el, hanem mindig ott zengett a lelkében.

Boldogságosnak nevezzük Szűz Máriát, az Isten anyját, akinek élete egyáltalán nem volt könnyű. Isten rendkívüli módon és kivételesen szerette, mégis sok szenvedés is várt rá. Hogyan tudott mindent hálásan elfogadni, mindig boldognak maradni?
Mária mindenért hálás volt Istennek. Fontos, hogy mi is legyünk hálásak mindenért és ez a hálás lelkület legyen bennünk. Ne a keserűségeket a csalódásokat gyűjtögessük magunkba, hanem próbáljunk meg mindenért hálát adni. Ne magunkra figyeljünk és magunkat sajnáljuk, ne azt nézzük, hogy miben nem értenek meg, vagy mi nem sikerült nekünk az életben. Inkább vegyük észre, hogy Isten mennyi kegyelmet és mennyi szeretetet ad nekünk, mennyi szépséggel vesz körül bennünket, és értsük meg, hogy aki elveszíti életét, az megtalálja azt. Úgy gondolom, hogy aki ezt megsejti és ezen az úton elindul, az boldog lesz, bármilyen hivatásban is van. A családi hivatásban, a bármilyen embert szolgáló hivatásban, és boldog lesz az egyházi hivatásban, mert úgy éli meg az Istennel való kapcsolatát, hogy az emberek felé az Ő szeretetét sugározza, az ő szeretetét ragyogja tovább, ahogy Mária tette ezt egész életével.

 


 

Ferenc pápa első imája Szűz Máriához május hónapjára

Óh Mária, Te mindig úgy ragyogsz az utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele. Betegek oltalmazója, Rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához társultál, szilárdan megőrizve a hitedet.
Te a római nép Üdvössége vagy, tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy miként Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünnep a megpróbáltatás után. Segíts bennünket, isteni szeretet Anyja, igazíts minket az Atya akaratához, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.
„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz”.

Ferenc pápa második imája Szűz Máriához május hónapjára

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”
A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.
Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus járványra, erősítsd meg az eltévelyedetteket, és akik az elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, ami önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel eltelt személyeket, akik a fertőzés megakadályozása következtében nem lehetnek közel hozzájuk. Töltsd el bizalommal, aki szorong a bizonytalan jövő és annak gazdasági és munkahelyi következménye miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk az Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke láthatára. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse a betegek és az áldozatok családjait, továbbá nyissa meg szívüket a bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi személyzetet, az önkénteseket, aki a mostani szükséghelyzet frontján küzdenek életük kockáztatásával is. Kísérd hősies küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgalommal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkit segíteni és támogatni.
Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy helyes megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.
Segítsd a Nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek, támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek előretekintő módon és a nagylelkűség szellemével.
Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére fordított hatalmas összegeket inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák a jövőben.
Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Bátorítsd a szilárdságot a hitben, a kitartást a szolgálatban, az állhatatosságot az imádságban.
Óh Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, azért, hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.
Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz az utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen!

 Berta Kata
Videót készítette: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kép forrása: paroisselavalette.fr

 

Kapcsolódó videóanyag

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk