Püspöki szentmise Urunk bemutatása napján - beszámoló

2017. 02. 02. | | 2017. 02. 03.

 Határtalan nyitottsággal álljunk Isten világossága előtt
A Megszentelt élet napja Székesfehérváron

2017.02.02. - Gyertyaszentelő Boldogasszony, vagyis Urunk bemutatásának ünnepéhez kapcsolódóan a Megszentelt Élet Világnapján, Spányi Antal megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét a megjelent papsággal, a székesfehérvári ferences templomban. Együtt imádkozott az egyházmegye területén működő szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak, harmadrendek képviselőivel, valamint a Prohászka Imaszövetség tagjaival az elkötelezett élethivatásokért.

Bevezetőjében a főpásztor kifejtette, nem véletlen, hogy ezen az ünnepnapon, - amikor Mária és József bemutatják Jézust a templomban, - imádkozunk a megszentelt életért, Szent II. János Pál pápa szándéka szerint. „Eszménykép Mária. Bár vannak, akik azt gondolják, különbséget kell tennünk a Krisztus központú és a Máriás lelkiség között. Pedig mi mást jelenthet a Máriás lelkület, mint a határtalan nyitottságot az Isten világossága előtt, és a feltétel nélküli szolgálatkészséget az Úrral szemben. Van-e más teremtmény, akit igazi „fényvivőnek”, Krisztus hordozónak tekinthetünk, mint a Szűzanya. Nekünk is ilyen Krisztus hordozónak kell lennünk. Csak akkor felelhetünk meg élethivatásunknak, ha azon fáradozunk, hogy Égi Anyánkhoz hasonlókká legyünk. ”Mária adta a világnak Istent és a világot Istennek adta.” - mondta Nagy Szent Albert. Mária is a hit erejével tudta teljesíteni küldetését itt a földön. Ezért nekünk is az élő hitért kell könyörögnünk. Ezzel a gondolattal, kéréssel és hittel kell imádkoznunk, miközben az Úr áldását kérjük gyertyáinkra.”- mondta a megyés püspök.

A szentmise elején a hívek a megáldott gyertyákkal a templom falain kívülre, körmenetben vitték a fényt, hogy jelképesen hirdessék a világnak, a Messiás valóban eljött és Krisztus fénye ragyog be mindent. Így emlékeztek meg arról, hogy Urunk születése után negyven nappal Jézust szülei bemutatták a templomban. Ő ezáltal látszólag, csak az ószövetségi törvényt teljesítette, voltaképpen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélektől megvilágosítva, követték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan ma is a Szentlélek gyűjti egybe a híveket, hogy vonuljanak Isten házába és járuljanak Krisztus elé.

Beszédében Spányi Antal püspök kiemelte, hogy ez a nap az örvendezés napja. Bár Isten népe jó ideje próféta nélkül maradt, és akik az élen jártak, az írástudók, vagy a törvény végrehajtásában buzgó farizeusok, elviselhetetlen terheket raktak az emberek vállára, ráadásul a nép, a pogányok uralma alatt élt. A legjobbak lelkében mégis ott élt a remény, hogy Isten ígérete valóra válik. „Ebben a hitben és ebben a lelkületben élt Szent József és Szűz Mária is. Bemutatták a gyermeket a templomban, mert egyet akartak, hogy legyen meg Isten akarata, teljesítsék, amit kér. Nem kételkedtek, nem kerestek más utat, csak azt az egyetlent, amelyben tudták, hogy Isten jelen van. Ott látjuk még a két öreget, Annát és Simeont, akik utolsó erejükkel is a Messiást várták, mert hitték, Isten beteljesíti szavát és nem fognak csalódni. A mai ember az ünnepet keresi, a kivételes alkalmat, hogy rátaláljon Isten örömére, békéjére, mert a világban sok a keserűség, a nyomorúság. Pedig életünk minden percében vele kell élnünk, mert munkatársainak hív az Úr bennünket, arra hogy Krisztus fénye világítson bennünk. Szívünk-lelkünk ragyogásával Őhozzá kell vinnünk az embereket, így válunk Isten Országának építőivé.” - hangzott el a beszédben.

Befejezésül a főpásztor Szent II. János Pál pápát idézte: „A sötétség múlóban van és az igaz világosság már ragyog. Krisztus világossága bevilágít az ember szívének, életének misztériumába, bevilágít az emberi lélek és tudat titkaiba. Adjunk tehát hálát az Úrnak, hogy lényünk és életünk sötétsége Ő általa világossággá változott."

A szentmise végén Spányi Antal püspök vezetésével a hívek a Prohászka Imaszövetség imáját mondták el az elkötelezett életet vállaló hivatásokért. „Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző örömet bennünk Téged szolgáló életükben!...”

A kilenc éve megalakult Imaszövetség mintegy 3 ezer tagja naponta imádkozik szent papokért, új papi, szerzetesi hivatásokért, és hetente legalább negyedórányi szentségimádást végez vagy Szentírást olvas. Részt vesz az Imaszövetség éves találkozóján és lehetősége szerint támogatja a papképzést.

Berta Kata
Képek Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk