Szent István király ünnepén szentmise Székesfehérváron - beszámoló

2008. 08. 20. |

 

Székesfehérváron a volt királyi bazilika romjai között, a közös királyi sírhely megnyitásakor püspöki imával, a megye és a város vezetőinek megemlékezéseivel kezdődtek a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó rendezvények. Korabeli filmkockák bemutatói, kiállítás, könyvbemutató, díjátadó ünnepségek, ünnepi közgyűlés, koszorúzások tették még színesebbé az idei, augusztus 20-át megelőző ünnepségsorozatot.

 

körmenet az utcán

 

„Kiemelkedő jelentősége volt az idei évnek, hisz 70 évvel ezelőtt augusztus 18-án, Szent István halálának 900. évfordulóján, Székesfehérváron tartott az Országgyűlés mindkét háza közös ünnepi ülést, melynek egyetlen célja volt az, hogy törvényt alkossanak a Király ünnepéről, tiszteletéről, hogy törvénybe foglalják a szent emlékét.” – emlékezett vissza az akkori eseményre Spányi Antal megyés püspök az augusztus 20-i ünnepi püspöki szentmisében.

Szentbeszédében a püspök kiemelte, Szent István ünneplésére nemcsak a törvény késztet bennünket. Aki ismeri történelmünket, a nagy király kivételes személyiségét és munkásságát, annak saját lelkéből fakad a kényszer az ünneplésre. Első királyunk kitartással, következetességgel, hitben való állhatatossággal, felelősséggel megalapozta Európa közepén egy szilárd állam létrejöttét. A nép és az ország érdekeit szem előtt tartva, vállalta a rázúduló nehézségeket is. Nagylelkű volt, segítette a szegényeket, befogadta az idegeneket. Szilárdan kitartott a keresztény erkölcs védelmében, példát mutatott a hűségben, a család és a gyermekek szeretetében. Uralkodásának példája átível korokon, fiához írt intelmeinek üzenete ma is érvényes: „Felelős emberré kell válnunk mindannyiunknak, olyanokká akik értik, tudják és vállalják a szentistváni példát, az élet minden területén, akik nem várnak más munkájára, nem mutogatnak más felelősségére, hanem maguk akarnak tenni a magyar családokért, a fiatalokért és gyerekekért, a nemzetért, a különböző kisebbségek rendezett együttéléséért, az ország felvirágoztatásáért. Mindazért, amiért Szent István dolgozott, amiért a maga életáldozatát meghozta.” Az 1938-as törvény felolvasása után a püspök hangsúlyozta a Szent István által megmutatott út követésétől függ jelenünk és jövőnk, egyéni és közösségi boldogulásunk, az ország jövője és a nemzet élete!

Az ünnepségsorozat vége szintén a királyi bazilika helyszínén, Szent István király sírjánál körmenettel zárult, amelyet az új kenyér megáldása követett.

 

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

 

1938. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNYCIKK
SZENT ISTVÁN KIRÁLY DICSŐ EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSÉRŐL.

Emlékezetül adom ezennel mindenkinek, akit illet, hogy: Magyarország országgyűlésének képviselőháza és felsőháza közös egyetértéssel a következő törvénycikket alkotta:

Kilencszáz esztendeje, hogy az Úr magához szólította Magyarország első királyát, Szent Istvánt. A magyar nemzet az elmúlt évszázadok alatt - a viszontagságok és a megpróbáltatások legsúlyosabb idejében is - változatlan, hálás kegyelettel őrizte meg a dicső uralkodó el nem múló emlékezetét. Halálának kilencszázadik évfordulóján a magyar törvényhozás az isteni Gondviselés iránt érzett bensőséges hálájával kíván hódolni a magyar királyságot megalapozó s a magyarságot az európai küldetés útjára elvezető nagy magyar fejedelem és apostol halhatatlan szellemének.

Mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet első királyunknak, a szentnek, az államalkotónak, az uralkodónak és a hadvezérnek máig ható, dicsőséges tetteiről és maradandó történelmi alkotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök időkre hirdetik az ő csodálatos emberi nagyságát, kimagasló uralkodói erényeit és mélységes államférfiúi bölcsességét. Új szellemi és társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és óvta az ősi értékeket. A krisztusi hit elterjesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosításával megnyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati művelődés kapuit s államépítő munkájával megvetette a magyar nemzet életének és fejlődésének szilárd alapjait. Azzal, hogy az egyházat hazánkban más államok egyházfőitől függetlenül szervezte meg, biztosította az ország sajátos szellemi és erkölcsi fejlődését, míg azzal, hogy a magyarság belső erőit céltudatosan összefogta. megteremtette a nemzeti függetlenség hatalmi és erkölcsi előfeltételeit. A királyi tanács, a királyi vármegye, a királyi törvénynapok, a királyi udvar felállításával megalkotta a nemzet mai alkotmányos törvényhozási, kormányzati; bírói és közigazgatási berendezkedésének első kereteit s a nemzet gondolatának kifejlesztésével a magyarság egymást követő nemzedékeinek lelkébe mélyen belevéste a magyar állam szuverénitásának, a magyar nemzet szabadságának s a magyarság magasabb európai küldetésének tudatát és akaratát.

E nagyszabású uralkodói, államférfiúi, hadvezéri, nemzetépítő, társadalomszervező és apostoli tevékenység olyan örökérvényű és örökértékű történelmi teljesítmény, amely a hódoló és emlékező mai és jövő nemzedék felé egy ezredév távlatából is magasztos fénnyel sugárzik.

Az országgyűlés, hogy a nemzet hálájának és hódolatának ünnepélyes kifejezést adjon, két házát külön törvényrendelkezéssel Székesfehérvár szabad királyi városába a mai napra összehívta és ott, a nagy király alkotásait továbbépítő dicsőséges Árpádház királyi törvénynapjainak és országgyűléseinek történelmi színhelyén, az ország kormányzójának személyes jelenlétében megtartott együttes ülésén a következőképen rendelkezett:

1. §. Az országgyűlés Szent István király dicső emlékét a magyar nemzet örök hálájának és mélységes hódolatának bizonyságául törvénybe iktatja.
2. §. Az országgyűlés augusztus 20. napját Szent István emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánítja.
3. §. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe.

E törvénycikk kihirdetését ezennel elrendelem, e törvénycikket, mint a nemzet akaratát mind magam megtartom, mind másokkal is megtartatom.

Kelt Székesfehérvár városában, ezerkilencszázharmincnyolcadik évi augusztus hó tizennyolcadik napján. Horthy Miklós s. k., Magyarország kormányzója, vitéz Imrédy Béla s. k., m. kir. Miniszterelnök

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk