A 154 éve született Prohászka Ottokár püspök - beszámoló

2012. 10. 10. | | frissítve 2012. 10. 16.

 

Prohászka Ottokár püspök születésének évfordulóján nyitotta meg a Hit évét Spányi Antal megyés püspök hitvalló püspökelődje emléktemplomában.

 

szentírás és gyertyákA koncelebrált ünnepi szentmise előtt a hagyományos őszi Prohászka-konferencián Baku Eszter a Budapesti Műszaki Egyetem Csonka Pál Doktori Iskola hallgatója tartott előadást. A Prohászka emléktemplom tervpályázatának megmaradt dokumentumai alapján bemutatta, hogy a XX. század eleji modern építészet hogyan kapott teret az egyházművészetben. A kutató szerint a korszak egyik legnagyobb nemzeti összefogását generáló Prohászka templom tervpályázata megfelelően tükrözi a két világháború közötti katolikus templomépítészet megújulását.

Az ünnepre a templom megtelt hívekkel, és az egyházmegye határain túlról érkező zarándokokkal. Tóth Tamás esperes-plébános köszöntőjében a világ világosságának nevezte az egybegyűlteket majd kérte a megyés főpásztort, legyen világossága a rábízottaknak és ünnepélyesen gyújtsa meg a Hit éve gyertyáját.

A szentmisében tartott beszédében Spányi Antal püspök hangsúlyozta: kegyelmi ajándék, hogy a Hit éve a modern magyar katolicizmus egyik meghatározó szellemi vezéralakjának születése évfordulóján nyílik meg az egyházmegyében. „Köszönjük Istennek a püspököt, aki 154 évvel ezelőtt született, és aki imádságával, lánglelkű buzgóságával, pásztori gondosságával, írásaival és karitatív tevékenységével annyi jót tett nem egy várossal, nem egy egyházmegyével, de egy országgal és nemzettel. Prófétai módon látta lángelméje a világot és annak szellemi, erkölcsi áramlatait, korát megelőzve ismerte fel mindazt, ami felé az emberiség sodródik. Jót tett az egész egyházzal, jelentősége nem túlozható el!”

Az egyházmegye Hit évére tervezett tematikus programjával a főpásztor minden hívőt meghívott a cselekvő hitre és arra, hogy hitvalló módon vegyenek részt a közéletben. A családokat kérte, hogy az év során a ”hit gyertyája” mellett mondják el imáikat, adjanak hálát a hit ajándékáért. A papokat a prédikációs sorozatok, katekézisek megtartása mellett, hitről szóló filmek vetítésére, zarándokutak szervezésére buzdította. Kérte, hogy az egyházközségekben tanúságtételekkel, plébániai közösségi imákkal, egyházmegyei közös találkozókkal is erősítsék a hit élményét és erejét.

A hit erősödésére az egyházmegye közös zarándoklatot hirdet a Szentföldre. A hit elmélyítését szolgálják az év folyamán az egyházmegyés zarándoklatok is: Bodajkon a családokért, Vértessomlón gyermekáldásért, Alsószentivánon megtérésért és bűnbocsánatért imádkoznak majd. De nem csak Mária oltalmát kérik a nemzetért, családért, hanem közös fohászok lesznek Prohászka püspök, Kaszap István, Bogner Mária Margit sírjánál is.

A hit megvallását és elmélyítését szolgálják az oktatási intézményekben meghirdetett pályázatok, melyekre a hit élménye által inspirált alkotásokat várják.

A Hit évében a főpásztor kiemelten kérte a Prohászka Imaszövetség tagjait, hogy imádkozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért az egész magyar egyház számára.

 

közös imádságA megyés püspök felhívta a figyelmet, hogy az év folyamán külön szeretetettel vegyük körül beteg és szenvedő testvéreinket, akiknek imáik és keresztként elfogadott szenvedéseik az egyház kincseinek számítanak. Erősödjünk hitben az önként vállalt böjt, a Szentírás olvasása, a különböző felajánlások, jócselekedetek és önmegtagadások, a szeretet gyakorlása által is.

 Programjában kiemelte: „Forduljunk azok felé is, akik még nem tudják a hit örömét megélni, akik még keresik a hit útját. Forduljunk nyitott szeretettel mindenki felé! Hirdessük meg a katekumenátus útját a számukra!”

A megyéspüspök kérésére a Hit évében az egyházmegye templomaiban és intézményeiben ünnepélyesen kihelyezik a Szentírást, mint Isten szavát, kinyilatkoztatásának könyvét, és mellé helyezik a hit gyertyáját.

A szentmise zárásaként a megyésfőpásztor a Hit évét jelképező gyertya lángjával meggyújtotta paptestvérei, az intézmények és az egyházközségek képviselőinek gyertyáit, hogy jelképesen vigyék a fényt közösségeikbe, adják át Krisztus világosságát az embereknek. A papok és a hívek végül égő gyertyával vonultak Prohászka püspök sírjához, hogy Magyarország apostolának és tanítójának szavaival imádkozzanak és kérjék Mária közbenjárását a Hit éve kegyelmeiért.

 

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

 


 

A Hit Éve kapcsán a Katolikus  Rádióban beszélgetés hangzott el Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökkel: beszélgetés meghallgatása >> 

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk