Engesztelő Imaév - programok 2006


Az MKPK által a nemzet lelki megújulásáért meghirdetett országos imaév egyházmegyei programjai


"Higgyünk úgy, hogy szeretni tudjunk - szeretni úgy, hogy vonzzunk. Az Isten kegyelme minden embernek adatik; adatik azoknak, kik egészen Krisztuséi - de azoknak is, kik még nem tartoznak hozzá úgy, mint kellene, hogy teljesen övéi legyenek.

Ha így megértjük az Isten gondolatait, s alkalmazkodunk hozzájuk, akkor az Isten dicsoségét szolgáló történelmi fejlodésben folyton új harmóniákra akadunk, s élvezzük a jóakaratú embereknek szánt isteni békét."

"Több békességet"
(Prohászka Ottokár)

 

 Prohászka Ottokár

 

 

 

Szeretettel meghívom


az egyházmegye papságát és a világban élő hívő közösségét a nemzet lelki megújulásáért meghirdetett imaév alkalmából a következő eseményekre

 

egyházmegyénk hívő közösségét, hogy


május 25-én a régi Áldozócsütörtökön, du. 5 és 7 óra között egyházmegyénk minden templomában legyen lelki megújulásunkért és bűneink bocsánatáért engesztelő és könyörgő imádság, és ebben az imádságban legyünk egyek Urunk színe előtt.

június 5-én Pünkösdhétfő napján, Balinkán (Tölgyes tábor) az Egyházmegyei Nap keretében szentségimádással, közös szentmisével imádkozzunk családjainkért.
szeptember

10-én Bodajkon, egyházmegyénk zarándoklatán Szent István király lelkületével közösen imádkozzunk a Segítő Szűzanya kegyhelyén magyar nemzetünkért.egyházmegyénk papságát, hogy


meghirdetett rendszerességgel az ez évi rekollekciókra, és esperesi koronákra, melyek témái a lelki megújulás köré csoportosulnak.

augusztus 25-én papi zarándoklatra Bodajkra, közös szentmisére, imádságra, együtt gondolkodásra és a testvéri együttlét örömére.Székesfehérvár plébániáit, családjait, egyházi közösségeit


havonta az elsőcsütörtöki városi szentmisékre és szentségimádásokra, melyek helyszínéről és időpontjairól az  Eseménynaptár ad tájékoztatást és

június 18-án közös Úrnapi körmenet tartására a Székesegyháztól indulva a belvárosban.az öt esperesi kerület papjait és minden hívőjét


imanapra azaz egy, a kerületben megrendezendő engesztelő imanapra (imaestére), ahol közös szentmisével, szentségimádással engesztelünk, és Istenünkhöz fordulunk segítségért.egyházmegyénk minden fiatalját


ősszel az ifjúsági zarándoklatra, hogy engesztelő lelkülettel, közös imádsággal legyenek munkálói a lelki megújulásnak.az összes plébániát


imaórákraarra, hogy az engesztelő imaévben mindenhol végezzenek rendszeresen szentórákat és elmélkedéseket. A plébános atyák szervezzék meg a szomszédos lelkipásztorokkal, hogy időről időre, különösen nagyböjtben és adventben biztosítsanak alkalmat a szentgyónás elvégzésére közös bűnbánati liturgia keretében.katolikus oktatási intézményeink diákjait


részvételrearra, hogy a Szent István Művelődési Ház által kezdeményezett "Szép szóval szólj!" programba bekapcsolódjanak, és a szép beszéd tudatos vállalásával tegyenek tanúságot lelki-szellemi értékeinkről és munkálják a megújulást a maguk és környezetük életében.azokat, akik magányosan élnek


hogy tudatosan segítsék az elesetteket és a nagycsaládosokat, és életükkel a reménytelenség és önzés közönyösségébe süllyedő világban így tegyenek tanúságot az adás öröméről, miközben örökre megmaradó lelki kincseket gyűjtenek a végső számadás napjára.a betegeket és szenvedőket


hogy fájdalmaikat, mint Krisztus keresztjéből rájuk eső részt vállalják, és tudatosan ajánlják fel a kereszthordozást engesztelésül magunk és népünk bűneiért.minden jó szándékú embert


hogy az egyház erkölcsi, társadalmi és szociális tanításában találják meg az igazi reményt, és abban megerősödve építsék az igazabb és testvériesebb világot minden ember számára.

 

Székesfehérvár, 2006. Vízkereszt ünnepén


Spányi Antal


+ Antal s.k.
megyés püspök

Az imaév fohásza


Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.

Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek!

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.

 


Azokért és azok helyett:


akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik házasságtörésben élnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik magzatgyilkosságot követnek el
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik nem akarnak dolgozni, csak éloősködnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik mások életére törnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik önkezükkel vetnek véget életüknek
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják
- Kérünk Téged hallgass meg minket!

 

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!

 


Miatyánk, ... Üdvözlégy, ... Dicsőség...


 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk