Papság éve 2009-2010

 

Örömmel töltött el a hír bennünket, hogy a Szentatya meghirdette a "Papság Évét". Istentől kapott ajándékot látunk ebben a kegyelmi időszakban, melyet szeretnénk jól felhasználni, minél jobban megragadni ennek az időnek emberi, lelki, kegyelmi lehetőségeit.

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szándéka szerint magunk elé állítjuk az Ars-i Plébános, Vianney Szent János (xx) alakját, aki a plébánosok és papok védőszentje, de egyházmegyénk kiváló papjainak példáját is, hogy erényeiken épülve buzgóságban kövessük őket, és égi pártfogásukat kérjük.

 

 Viennay-i Szent János

 


Elfogadva a Papi Szenátus és az Esperesi konferencia javaslatát, Egyházmegyei Papi Zsinatot hirdetek. Ennek sikeréért előkészítő bizottságot állítok fel, Mons. Ugrits Tamás irodaigazgató vezetésével, Száraz László esperes és Gerendai Sándor h. esperes, plébános urak tagságával. A bizottság munkáját segítő tanácsadó testületbe - az espereskerületek választása alapján - Mayer László, Tóth Tamás, Mons. Kertész Péter, Kispál György és Szabó Gyula plébános urakat nevezem ki.

Kérem, hogy az előkészítő bizottság

 

  • dolgozza ki az egyházmegyei papi lelkiség főbb ismertetőjegyeit;
  • tegyen javaslatot egy pasztorális tervre, melyet az egyházmegye, az esperesi kerületek, a lelkipásztori körzetek és a plébániák meg tudnak valósítani;
  • vizsgálja meg a lelkipásztori ellátottság kérdését, különös tekintettel a nagyfokú paphiányra, alaposan fontolja meg, hogy mit és hogyan tud a papság felvállalni, és melyek azok a területek az életünkben, ahol erők hiányában kevésbé tudunk hatékonyan jelen lenni, hol van nagy szükség a lelkipásztori kisegítők munkájára;
  • vizsgálja meg a pap és a világ kapcsolatát, a papság életkörülményeit;
  • tegyen javaslatot, hogyan lehet jobban megértetni az idők jeleinek sürgetését a hívek egészével, hogyan tudjuk hatékonyabban a világi híveket bekapcsolni a munkába ill. mindegyikükkel elfogadtatni ennek sürgető kényszerét;
  • készítsen el egy egyházmegyés papi direktóriumot, mely felöleli mindazokat a területeket, melyek a pap élethelyzetére jellemzőek.


A zsinati munka eredményeit, a felállított előkészítő bizottság javaslatait 2010. tavaszán megrendezésre kerülő papi napon tárgyaljuk meg, és a Papság Éve bezárása alkalmával hozzuk ünnepélyesen nyilvánosságra.

 

Hívom és várom a papokat


>> a bodajki papi zarándok napra: idén augusztus 27-re, hogy a fenti témákban közösen gondolkozzunk, hogy közösen beszéljünk mindarról, ami hivatásunk teljesítését befolyásolja, eredményessé vagy eredménytelenné teszi, beszéljünk a papságot és a hivatást érintő kérdésekről;

>> a rekollekciókra és továbbképzésekre, melyek szellemi és lelki épülésünket hivatottak formálni, valamint az egyházmegyei papi lelkigyakorlatra, ahol a közösség építése és a lelki feltöltődés lehetősége egyaránt biztosítva van.

Ajánlom, hogy az engedélyezett búcsúk lehetőségeivel élve erősítsék magukban a kegyelmi életet, és tudatos lelkiéletet élve haladjanak a megszentelődés útján, választott lelkivezetővel rendszeresen találkozva mélyítsék el a lelkiéletüket, és ennek segítségével egyre jobban öltsék magukra az Örök Főpapot, aki meghívott bennünket szolgálatára, és hogy lelkipásztori munkánk buzgó és áldozatos megélésével találjunk rá az első szeretetre, mely jellemzett bennünket szentelésünk évében.

>> Hívom papjainkat a Prohászka Imaszövetség papi tagozatába,

  • hogy tudatosítsuk magunkba felelősségünket a lelkipásztorkodásban, mélyítsük lelki életünket,
  • és egymásért is felelősséget vállalva erősítsük a testvéri szeretet kötelékét.


>> Hívom és várom a paptestvéreket a hónap utolsó csütörtökén kötetlen testvéri együttlétre és szerény vacsorára a Püspöki Székházba.

 


 
Kérem az egyházmegye állandó diakónusait


és családtagjaikat, hogy az imádság és a szolgálat szellemének elmélyítésével erősítsék sajátos hivatásukat, és szolgálatukkal építsék az egyházat mindazon a területen, ahol feladataikat teljesítik. Tanúságtevő életükkel tegyenek hitvallás a keresztény családok küldetéséről.

 


Egyházmegyénk kispapjait kérem


hogy mélyítsék el magukban az imádság szellemét és a szent tudományokban való előrehaladással, emberségük, jellemük formálásával tegyék magukat alkalmassá az Istentől kapott cölibátusban megélt hívatás teljesítésére.

 


 
Hívom a fiatalokat, a ministránsokat


>> az oltár és a liturgia szolgálatára, hogy egyre tevékenyebben bekapcsolódva a szent cselekményekbe, legyenek a közösség aktív tagjai, akik készek meghallani és követni az Úr hívó szavát.

>> hívom a fiatalokat hivatástisztázó táborba és egyházmegyei ministránstalálkozóra, melynek idejét később tesszük közzé.

 


 
Hívom a híveket


>> a papságért való imádságra, székvárosunkban az elsőcsütörtöki közös szentmisére és szentségimádásra;

>> a Prohászka Imaszövetségbe, hogy imáikkal segítsék a szolgáló papság megszentelését és új papi, szerzetesi hivatásokat könyörögjenek ki az aratás Urától;

>> Hívom az egyházmegye híveit, hogy vegyenek részt a papszentelések hagyományos napján, június 24-én a hálaadó és hivatásokért könyörgő szentmisén;

>> jöjjenek el minél nagyobb számban a székesegyház fölszentelésének ünnepén, november 25-én az esti szentmisére, hogy közösen imádkozzunk a lelkipásztori kisegítőkért és a lelkipásztorkodó papságért;

>> és hívom a bodajki búcsúra szeptember 13-án, imádsággal kérjük ősi búcsújáróhelyünkön Máriát, Egyházunk anyját lelkiatyáinkért;

>> valamint a felkínált búcsúi lehetőségekkel élve segítsük kegyelmi hátteret adva papjaink lelkipásztori fáradozását. 
 

 

papszentelés

 

Szeretettel hívom a Papság Éve bezárására is papjainkat és híveinket 2010. június 19-én, szombat délelőtt a Székesegyházba, hogy az év folyamán kapott kegyelmi ajándékokért közösen adjunk hálát!

Isten, aki gondoskodik hívő népéről, tegye a most elkezdett évet kegyelmeivel gyümölcsözővé papjaink és híveink, egész egyházmegyénk életében! Kérjük Jézust: imáink által adjon nekünk új hivatásokat, ajándékozza meg egyházát szent és sugárzóan boldog életű papokkal. Az Úr áldása és a Boldogságos Szűz Máriának, a Mennybe Felvett Boldogasszonynak, egyházmegyénk fővédőszentjének imája kísérje a Papság Évét.


Spányi Antal
megyés püspök

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk