A Szent Jobb fogadása Székesfehérváron

2013. 08. 14. | | frissítve 2013. 08. 13.

 

 

 


 

 

 Székesfehérváron augusztus 14-én, a Szent István-i országfelajánlás ünnepén, a kö­zép­ko­ri Magyarország szakrális központjában, a Szűz Má­ria ki­rá­lyi pré­post­sá­gi temp­lom ma­rad­vá­nya­it őr­ző Nemzeti Emlékhelyen Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke tart koncelebrált ünnepi szentmisét Alberto Bottari de Castello apostoli nunciussal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival. Spányi Antal megyés püspök a Szent István halálának 975. évfordulójára meghirdetett emlékévhez kapcsolódóan hívta meg a Magyar Katolikus Egyház képviselőit, hogy a Szent Jobb jelenlétében ajánlják fel hazánkat Szűz Máriának, ahogy ezt első szent királyunk tette a halála előtti napon. A török hódoltság óta először tartanak Szent István király sírja fölött szentmisét az egykori székesfehérvári prépostság területén, amelyre nemcsak az egyházmegye területén élőket, hanem minden hívőt szeretettel várnak.

Program:
9.00 - Szent Jobb érkezése a Székesfehérvári Püspöki Palotába
9.30 – Körmenetre gyülekező a Püspöki Palota előtt
9.50 – Körmenet a Szent Jobbal a Székesegyházba
10.00 -15.30 - Nyilvános tiszteletadás a Szent Jobb előtt
15.30 - énekes, zenés áhítat a város egyházi és világi kórusai közreműködésével
              1308zenesahitat_program.pdf (70 kB)

17.00 – Körmenet a Székesegyháztól a Nemzeti Emlékhelyig (Romkert) a Szent Jobb és Szent István fejereklyéjével.
17.30 - Szentmise

A temp­lom ala­pí­tó­ja ma­ga az ál­lam­ala­pí­tó Szent Ist­ván volt, akit itt te­met­tek el, és aki­nek ha­lá­la után (1038) 1543-ig, a vá­ros tö­rök kéz­re ke­rü­lé­sé­ig min­den ma­gyar ki­rályt e fa­lak kö­zött ko­ro­náz­tak meg. Első királyunk, több mint négy évtizedes uralkodás után, 1038. augusztus 15-én hunyt el. Végakaratának megfelelően a székesfehérvári prépostság Szűz Mária-templomában. Az ala­pí­tón és fi­án, Szent Im­re her­ce­gen kí­vül még ti­zen­négy ma­gyar ki­rály, szá­mos ki­rá­lyi csa­lád­tag, va­la­mint kü­lön ki­rá­lyi kegy­ből szá­mos elő­ke­lő­ség nyu­go­dott fa­lai kö­zött.

Videó: Somogyi Tamás és BPK

Plakát letöltése:  1308szentjobb_szfvaron_plakat.pdf (2.3 MB)

 


 

Kapcsolódó oldal:

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk