VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

 

1. Egyháztörténeti fejezetekkel, kronológiákkal, püspökéletrajzokkal, forráskiadásokkal bővített schematismusaink:

- A Székesfehérvári Egyházmegye névtára az Úr 1967. esztendejében. Az egyházmegye alapításának 190. évében, Püspök Atyánk negyvenéves főpásztori jubileumára. Székesfehérvár, 1967.

- A Székesfehérvári Egyházmegye jubileumi névtára 1977-ben. Alapításának 200. esztendejében. Székesfehérvár, 1977.

- A Székesfehérvári Egyházmegye névtára 1983-ban, alapításának 206. évében. Székesfehérvár, 1983.

- A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. 1038-1688-1988. Székesfehérvár, 1988.

- A Székesfehérvári Egyházmegye névtára 1998. Székesfehérvár, 1998.

- A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Dr. Takács Nándor Jusztin OCD pappá szentelésének 50., megyés püspöki szolgálatának 10. évében, az Úr 2001. esztendejében. Székesfehérvár, 2001.

- A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 60., Az Úr 2010. esztendejében. Székesfehérvár, 2010.

- A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 70., Az Úr 2020. esztendejében. Székesfehérvár, 2020.

 

2. Általános hely- és egyházmegyetörténet kérdéseihez:

BARÓTI János: A veszprémi egyházmegye széttagolása 1777-ben. Kézirat, Őrtilos, 1948. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Könyvtára)

BARTONIEK Emma: A magyar királykoronázások története. Budapest, 1987.

BÁRDOS Kornél: Székesfehérvár zenéje 1688-1892. Budapest, 1993.

BECHTOLD Panna – MÓZESSY Gergely: Reakciósnak ítélve. A székesfehérvári egyházmegye papjainak formális és informális kategorizálása az 1960-as években. In: Küzdelem a lelkekért. Pártállam és egyházak a hosszú hatvanas években. 1. Szerk. Erdős Kristóf, Szuly Rita, Tabajdi Gábor, Wirthné Diera Bernadett. Budapest, 2023. 239-274. Különlenyomatát lásd itt:
bechtold-panna_mozessy-gergely.pdf (587 kB)

BEDNÁRIK János szerk.: A csodatévő tölgy őrzői. Budakeszi, 2018. + Forrásmelléklete: https://drive.google.com/file/d/1CaeC4_do2r18kTCvwriDkjRM4c3SCC6B/view (kis méretben), https://drive.google.com/file/d/1EELpsm7wlmpSLLa8czTiux_Cc3HbuiLM/view (nagy méretben).

BOROVI József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása. Budapest, 2000.

DERCSÉNYI Dezső: A székesfehérvári királyi bazilika. Budapest, 1943.

DIÓS István szerk.: Magyar Katolikus Lexikon. Budapest, 1993-tól folyamatosan jelenik meg.

CS. DOBROVITS Dorottya: A székesfehérvári székesegyház. Budapest, 1982. (TKM 125.)

DÓKA Klára: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek forrásértéke a székesfehérvári püspökség dokumentumai alapján (1778-1868). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1993/1-2. 181-201.

ENGEL Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában. In: Századok, 1984. 121. 4.

ERDŐ Péter: A magyar és európai egyházmegyék alakulása az utóbbi tíz évben. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/3-4. 269-277.

FARKAS Gábor szerk.: A székesfehérvári Boldogasszony bazilika történeti jelentősége. Székesfehérvár, 1996.

FÉNYI Ottó: A székesfehérvári királyi bazilika és a kiváltságos prépostság utolsó száz éve (1688–1777–1800). In: A székesfehérvári egyházmegye jubileumi névtára 1977-ben. Székesfehérvár, 1977; 53-57.

FRIGYIK Katalin: Székesfehérvár egykori és ma is látható szakrális kisemlékei, és a hozzájuk fűződő tisztelet, 18-21. század. I-II. Székesfehérvár, 2023.

HENSZLMANN Imre: A Székes-Fehérvári ásatások eredménye. Pest, 1864.

HERMANN István: Esperesi kerületek változásai a veszprémi egyházmegyében (az 1720-as évektől - 1777-ig). In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25. Veszprém, 2008. 143-177.

HERMANN István: A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században. Veszprém, 2015.

HORNIG Károly: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök naplója. Veszprém, 1903.

KÁROLY János: Fejér vármegye története I-V. Székesfehérvár, 1896-1904.

KÁROLY János – NYÍRÁK Sándor: Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki megye százados ünnepére. Székesfehérvár, 1877.

KÖBLÖS József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Budapest, 1994.

KÖRMENDY József: Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága 1665-1720. Veszprém, 1995.

KRALOVÁNSZKY Alán szerk.: Székesfehérvár évszázadai 1-4. Székesfehérvár, 1967-1972-1977-1979.

LAUSCHMANN Gyula: Székesfehérvár története I-IV. Székesfehérvár, 1996.

MOLNÁR Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon. Budapest, 2003.

MÓZESSY Gergely szerk.: Inter Arma 1944-1945. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből II. Székesfehérvár, 2004.

MÓZESSY Gergely szerk.: Lelkipásztori jelentések 1924-1926. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből II. Székesfehérvár, 2008.

MÓZESSY Gergely: A székesfehérvári egyházmegye 1848/49-ben; In: Csurgai Horváth József szerk.: “Kit szolgáltatok egy árva hon volt…” – Közlemények Székesfehérvár város múltjából. Székesfehérvár, 2000, 195-211.

MÓZESSY Gergely: A székesfehérvári egyházmegye igazgatása az 1950-es években. In: Csurgai Horváth József szerk.: 1956: A szabadság narratívái. Budapest, 2017. 121-138.

MÓZESSY Gergely: A székesfehérvári egyházmegye kulturális értékmentő munkája a harmincas években. In: Honismeret, 2000/3. 74-83.

MÓZESSY Gergely szerk: A székesfehérvári egyházmegye zsinatai a 20. század első felében. Budapest, 2016.

MÓZESSY Gergely: Az újkori Székesfehérvár első felsőoktatási intézménye. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos szerk.: Universitas – historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest, 2018. 337-349.

NAGY Lajos: A székesfehérvári püspökség levéltára. Budapest, 1958.

NÉMETH László: Székesfehérvári egyházmegye története. In: Magyar Katolikus Almanach. Budapest, 1984. 714-725.

PAUER, Johannes: Historia Diocesis Alba-Regalensis ab erecta sede episcopali 1777-1877. Alba-Regia, 1877.

PEHM [Mindszenty] József: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934.

PETRÁK Mihály: Acsády Ádám veszprémi püspöksége 1725-1744. Veszprém, 1949.

RIBI András: A fehérvári káptalan archontológiája (1301–1457). In: Turul, 91. (2018) 132-154.

SALACZ Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. München, 1974.

SCHATTMANN Ferenc: Esperesek a Székesfehérvári Egyházmegyében 1949-től napjainkig. In: Egyháztörténeti Szemle, 2018/4. 129-151. (A cikkhez kapcsolódó adattár elérhető itt: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/schattmann-ferenc-adattar.pdf ; illusztrációi pedig itt:  FOTÓTÁR)

SMOHAY András – SZILÁRDFY Zoltán: Egyházunknak anyja. Élő hagyományok. Székesfehérvár, 2015.

SOMOGYI Árpád: A székesfehérvári püspöki kincstár. In: Művészeti Értesítő, 1972/2. 124-132.

SZARKA Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története. Székesfehérvár, 2003.

A Székesfehérvári Egyházmegye Kölcsönkönyvtára. Címjegyzék. Székesfehérvár, 1941.

TAKÁCS J. Ince – PFEIFFER János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században I-II. Pápa–Zalaegerszeg, 2001.

TÖRÖK József – LEGEZA László: Székesfehérvár évezrede. Budapest, 2000.

TÖRÖK József – MÓZESSY Gergely – LEGEZA László: Jubilaeum Dioecesis Albaregalensis. Budapest, 2002.

ZSOLDOS Attila  THOROCZKAY Gábor  KISS Gergely: Székesfehérvár története az Árpád-korban. Székesfehérvár, 2016.

3. Pap- és püspökéletrajzokhoz:

A Jubileumi Névtárban (1977) Aczél László, Fényi Ottó, Lauber Benedek, Milcsinszky Alajos, Németh László, Purszki Géza [Bernát], Sebestyén Imre, Sulyok János [Ignác], Újfalussy Gusztáv [Ottó] írásai, valamint:

ADRIÁNYI Gábor: Prohászka és a római index. 1911. Budapest, 2002.

BADICS Ferenc: Horváth János püspök. (1769-1835). Veszprém, 1927.

BARLAY Ö. Szabolcs: Prohászka, az alkotó. Székesfehérvár, 2000.

BARLAY Ö. Szabolcs: Prohászka interjú 1-3. Budapest, 1997-2000.

BARLAY Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka. Székesfehérvár, 2008.

BARLAY Ö. Szabolcs – FRENYÓ Zoltán – SZABÓ Ferenc szerk.: Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek 1-3. SzegedSzékesfehérvár, 1997.

BEDNÁRIK János: Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Budapest, 2020.

BEKE Margit szerk.: Esztergomi érsekek. Budapest, 2003.

FORINTOS Attila: A székesfehérvári székeskáptalan. Adattár 1777-2004. Székesfehérvár, 2005.

FORINTOS Attila: A székesfehérvári székeskáptalan címzetes kanonokjai. Adattár 1795-2010. Székesfehérvár, 2010.

GERGELY Jenő: Prohászka Ottokár. A napbaöltözött ember. Budapest, 1994.

HETÉNYI Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában I. Abaliget, 1992.

HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások, az első magyar róm. kat. teol. folyóirat története. Veszprém, 1937.

KLIEBER, Rupert  TUSOR Péter herg.: Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804. bis 1918. Ein amtbiographisches Lexikon. Band I. Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Berlin, [2020]. 165-202.

LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). Kalocsa, 1998.

MÁNDICS Mihály szerk.: Milassin Miklós életútja. Csávoly, 1996.

MESZLÉNYI Antal: Magyar hercegprímások arcképsorozata. Budapest, 1970.

MIRK István szerk.: Makk Ferenc (1905-1990) budakalászi plébános életúttanúsága. Budakalász, 2020.

MÓZESSY Gergely: Az 1956-ot követő megtorlás Kisberk Imre életútjára. In: Szabó Csaba szerk.: Magyar Katolikus Egyház 1956. Budapest, 2007. 123-141.

MÓZESSY Gergely: Beszűkített mozgástérben. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és a hatalom 19611962 fordulóján. In: Klestenitz Tibor, Zombori István szerk.: Litterarum radices amare, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Budapest, 2015. 333-346.

MÓZESSY Gergely: Egy ismeretlen vértanú – Bozsik Pál halála. In: Horváth István szerk.: Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Az Egri Hittudományi Főiskolán 2015. május 7-én és 2016. május 5-én megrendezett konferenciák előadásai. Eger, 2018. 225-233.

MÓZESSY Gergely: Prohászka Ottokár és a protestantizmus. Budapest, 2016.

MÓZESSY Gergely: Shvoy Lajos titkos fogsága. In: Archivnet, 2018/5. http://archivnet.hu/shvoy-lajos-puspok-titkos-fogsaga

MÓZESSY Gergely: Szent Benedek fiai a székesfehérvári egyházmegyében. In: Dénesi Tamás, Boros Zoltán szerk.: Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején II. Pannonhalma, 2018. 97-146.

MÓZESSY Gergely szerk.: Griger Miklós feljegyzései. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből V. Székesfehérvár, 2022.

MÓZESSY Gergely – VARGA Mátyás: A székesfehérvári egyházmegye 1945 után bebörtönzött papjai. In: Küzdelem a lelkekért. Pártállam és egyházak a hosszú hatvanas években. 2. Szerk. Erdős Kristóf, Szuly Rita, Tabajdi Gábor, Wirthné Diera Bernadett. Budapest, 2023. 550-600. Különlenyomatát lásd itt: mozessy-gergely_varga-matyas.pdf (621 kB)

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka Ottokár  püspök az emberért. BudapestSzékesfehérvár, 2006.

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2007-2009.  Székesfehérvár. 2009.

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2009–2012. Székesfehérvár, 2012.

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2012–2015. Székesfehérvár, 2015.

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2015–2017. Székesfehérvár, 2017.

MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka-tanulmányok, 2018–2022. Székesfehérvár, 2022.

MÓZESSY Gergely – NÁDASI Richárd szerk.: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937. Válogatott források. The Visit of Bishop Lajos Shvoy of Székesfehérvár to America in 1937. Selected sourses. Székesfehérvár, 2014. (DVD-ROM, Második kiadás)

NYISZTOR Zoltán: Ötven esztendő. Bécs, 1962.

PFEIFFER János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Püspökei, kanononkjai, papjai. München, 1987.

ROSTA István: Dr. Rosta Ferenc (1913-1978) székesfehérvári segédpüspök emlékezete. In: Studia Wesprimiensa, 2004/I-II. 137-151.

SCHATTMANN Ferenc: Jézus 33 tanítványa. Papi életutak a 20. század második feléből. Budapest, 2023.

SCHÜTZ Antal szerk.: Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái I-XXV.; Budapest, 1927-1929.

SHVOY Lajos: Amerikai levelek. Székesfehérvár, 1938.

SHVOY Lajos: Önéletrajz. Szerk.: Mózessy Gergely. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből I. Székesfehérvár, 2002.

SOMORJAI Ádám szerk.:Zsolnay Béla püspöki tanácsos, emeritus klotildligeti apátplébános (1916-2008) emlékezete születésének 100. évfordulóján. Százhalombatta, 2016.

SULYOK János [Ignác]: A székesfehérvári Pauer-gyűjtemény. In: Magyar Könyvszemle, 1967.

SZABÓ Ferenc szerk.: Prohászka ébresztése I-II. Budapest, 1996, 1998.

SZABÓ Ferenc szerk.: Prohászka önmagáról. Szeged, 1999.

SZABÓ Ferenc: Prohászka Ottokár élete és műve. 1858-1927. Budapest, 2007.

SZABÓ Ferenc – MÓZESSY Gergely szerk.: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szeged, 2002.

SZELESTEI N. László: Séllyei Nagy Ignác püspöksége. Tanulmányok és források. Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok 27. Budapest, 2020.

TUSOR Péter  SZIRTES Zsófia  Rupert KLIEBER szerk.: Magyarország egyházmegyéi és főpásztorai. Intézménytörténeti – életrajzi lexikon 1804–1918. I/6. A székesfehérvári egyházmegye és püspökei. (Collectana studiorum et textuum. Classis III. Fasc. 1-6.) Budapest, 2024. https://institutumfraknoi.hu/kiadvany/%09cst/szekesfehervari_egyhazmegye_dioecesis_albaregalensis

VAJK Gyula: Visszaemlékezéseim Shvoy Lajos megyés püspök atyámra. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1993/3-4. 95-124.p.

VARGA Mátyás: A Szittyay-eset. Egy rendhagyó kísérlet a katolikus egyház és az állam közti viszony rendezésére (1948). Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből VI. Székesfehérvár, 2023.

VELENCZEI Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest, 2008.

 


 

A bibliográfia utolsó frissítése 2024. május 15-én történt.

 


 

Bogner Mária Margit, Kaszap István és Prohászka Ottokár életrajzánál személyükre vonatkozóan bővebb bibliográfia is található a "Hitvallóink" menü aloldalain.

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk