Az egyházmegye lelki programja - 2009

2009. 01. 01.

 

Tapasztaltuk, hogy elmúlt esztendőkben, melyeknek céljául az engesztelést, az eucharisztia imádását, Prohászka püspök életének és lelkületének alaposabb megismerését, a Biblia olvasását és üzenetének megértésér tűztük ki célul, mennyi eredményt hozott, milyen sok örömet szerzett sokunknak, akik akár fáradtság és áldozat árán is bele kapcsolódtak a meghirdetett esztendő lelki programjába, és részt vettek a közös rendezvényeken.

Szánjuk ezt az előttünk álló évet arra, hogy jobban megismerjük azt a világot, melyhez küldetésünk szól, melyben teljesítenünk kell az Úrtól ránk bízott missziós küldetést.

A világ oly bonyolult lett, annyi kérdés kavarog az emberek fejében, annyi tudás és a médiumok által beléjük ültetett annyi téveszme zavarában élnek. Oly sok ellentét feszül életükben, és a nagylelkűségnek annyi szép példája áll előttük. Ismernünk kell kérdéseiket, kételyeiket, keresésüket és válaszaikat, hogy az örömhírt úgy képviseljük, hogy az el is jusson értelmükhöz is, szívükhöz is, és alakítsa életüket, formálja döntéseiket és segítse őket egy szép és boldog élethez, mely Isten örök Országa felé halad.

 

egyházmegyei logó

 

Szeretettel hívom

Egyházmegyénk hívő közösségét, hogy
- május 21-én, a régi Áldozócsütörtökön du. 5 és 7 között egyházmegyénk minden templomában legyen lelki megújulásunkért és bűneink bocsánatáért engesztelő és könyörgő imádság, és ebben az imádságban legyünk egyek Urunk színe előtt. Imádkozzunk egyházmegyénk meghirdetett szándékaira, Kaszap István, Prohászka Ottokár püspök és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért, a világban üldözést szenvedő keresztényekért, és a megosztott magyar társadalom erkölcsi megújulásáért.

- Pünkösdhétfő napján (június 1.) Balinkán (Tölgyes tábor) az Egyházmegyei Nap keretében szentségimádással, közös szentmisével imádkozzunk nemzetünkért és tapasztaljuk meg az emberi kapcsolatok elevenítő erejét, a közösség örömét! Osszuk meg életünket testvéreinkkel, hogy egymás példáján épüljünk és közös tanúságtételünk hatékonyabb legyen!

- vegyenek részt a Prohászka templomban rendezendő Prohászka és Kaszap szentmiséken!

- szeptember 13-án Bodajkon, egyházmegyénk zarándoklatán közösen imádkozzunk a Segítő Szűzanya kegyhelyén családjainkért, papjainkért, új papi és szerzetesi hivatásokért, a fiatal magyar családokért.

- vegyenek részt minél nagyobb számban az Múzeumban Múzeumban megrendezett Pauer János székesfehérvári püspök emlékkiállításán - megnyitása október 3-án lesz - és arra minél több ember figyelmét hívják fel!

Egyházmegyénk papságát, az állandó diakónusokat
- ez évi rekollekcióinkra, és esperesi koronákra, melyek Isten Országának építéséről a mai világban fognak szólni,

- valamint a hónap utolsó csütörtökeire a Püspöki palotába, ahol kötetlen beszélgetésben erősödhetünk a testvériség megtapasztalásában, egymáshoz fűződő baráti kötelékeinek ápolhatjuk,

- papi zarándoklatra augusztus 27-én Bodajkra, közös szentmisére, imádságra, együtt gondolkodásra és a testvéri együttlét örömére, a személyes kapcsolatok ápolására és a papi közösség építésére.

Egyházmegyénkben működő szerzeteseket és szerzetesnővéreket
- hogy imádkozzunk együtt a Prohászka Imaszövetségben új hivatásokért,

- hogy a megszentelt élet napján, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén közösen adjunk hálát hivatásunkért a Székesegyházban,

- hogy közösen tegyünk tanúságot hitünk erejéről az egyházmegyei rendezvényeken.

Székesfehérvár plébániáit, családjait, egyházi közösségeit
- az elsőcsütörtöki városi szentmisékre és szentségimádásokra, engesztelésre és könyörgésre,

- közös Úrnapi körmenet tartására a Székesegyháztól indulva a belvárosban június 14-én a 9 órakor kezdődő szentmise után.

Az öt esperesi kerület papjait és minden hívőjét, a lelkipásztori kisegítőket
- egy, a kerületben megrendezendő közösségi napra, hogy az egymás közelében lévő pasztorális körzetek hívő közösségei egymás közti kapcsolatai erősödjenek, és ez erősítse apostoli tevékenységük eredményességét.

Az egyházmegye összes plébániáját
- arra, hogy mindenhol végezzenek rendszeresen szentórákat és elmélkedéseket, ebben legyenek segítségükre a lelkipásztori kisegítők és állandó diakónusok.

- A plébános atyák szervezzék meg a szomszédos lelkipásztorokkal, hogy időről időre, különösen nagyböjtben és adventben biztosítsanak alkalmat a szentgyónás elvégzésére közös bűnbánati liturgia keretében.

A pasztorális körzeteket, a lelkipásztori kisegítőket
- hogy időről időre közösen találkozva osszák meg örömeiket és nehézségeiket, terveiket és eredményeiket, hogy közösen dolgozva Isten Országáért minden információ eljusson minden érintetthez, és a terület összefogásával jöjjenek létre családközösségek, ifjúsági közösségek, a hit erősödésére és a pasztoráció eredményességéért.

Családi közösségeinket
- hogy segítsék egymást, és közösségi programjaikon áldozatosan vegyenek részt, segítsék a házasságra készülő fiatalokat, és álljanak készen a fiatal házasok, a gyerekeiket nevelő családok és a nagyszülői élethelyzetbe lépő családok, valamint a krízisben lévő családok támogatására,

- vegyenek részt az egyházmegye által meghirdetett családi programokon.

Egyházmegyénk fiataljait
- hogy az őszi ifjúsági zarándoklaton engesztelő lelkülettel, közös imádsággal legyenek munkálói a lelki megújulásnak, keressék a közösségek létrehozásának lehetőségét és tudatosan törekedjenek arra, hogy a hittől eltávolodott társaiknak a hit örömét átadják, járja át a hit és az Egyház tanításának öröme minden tettüket!

- vegyenek részt a Kaszap-miséken, legyenek életszentségének hirdetői társaik között.

Cserkészeinket
- hogy legyenek a világért Kaszap István, a buzgó cserkész áldozatkész szellemében tevékenykedő tagjai hívő közösségeinknek,

- vegyenek rész közösségileg is ünnepeinken, ezzel nem csak annak fényét emelve, de tanúságot is téve hitük erejéről.

Lelki közösségeink és szerzetesi harmadrendek tagjait
- hogy az egyházmegye nagyobb ünnepein, meghirdetett alkalmain közösségileg vegyenek részt, mutatva azt, hogy Krisztus Teste, az Egyház nincs megosztva.

Katolikus oktatási intézményeink diákjait
- arra, hogy családjaikban is legyenek a hit ébresztői és társaiknak is a tőlük telhető módon vigyék el a keresztény élet örömét, szépségét, őrizzék meg szívüket tisztán a világ csábításaitól és ezzel mentsék meg magukat a világ csalóka örömeinek kísértéseitől. Tudatosan ismerjék meg mindig jobban és jobban Kaszap István életét, kövessék erényeit, vegyenek részt az emlékére bemutatott szentmiséken.

A Prohászka Imaszövetség tagjait
- hogy legyenek az egyházmegye és a magyarországi egyház hivatásokért buzgón imádkozó közössége, akik tudatosan és felelősen könyörögnek egyházközségükben a népünk és egyházunk szempontjából nélkülözhetetlen hivatásokért.

A Karitász Csoportok tagjait
- arra, hogy nyitott szívvel és éber szemmel figyeljék környezetükben a rászoruló családokat, idős és magányos embereket, és minden lehetséges módon segítsék őket mindennapi életükben, szeretettel ajándékozzák nekik idejükből azt, amit tudnak adni, és mindazt, amire képesek, segítséget kérve a Karitász központtól is, ha szükséges,

- legyenek Krisztus szeretetének aktív hirdetői, akik a szeretetről nem csak beszélnek, de azt a hit erejéből meg is élik!

Azokat, akik magányosan élnek
-hogy tudatosan segítsék imáikkal a hivatások ébredését, a nehézséggel küszködő családok életét, a társadalom erkölcsi megújulását.

A betegeket és szenvedőket
- hogy fájdalmaikat, mint Krisztus keresztjéből rájuk eső részt vállalják és tudatosan ajánlják fel a kereszthordozást engesztelésül magunk és népünk bűneiért.


Legyen az előttünk álló esztendő Isten sok kegyelmének forrása mindannyiunk számára, minden testvérünk javára. Járjuk közösen, örömmel az utat, Jézust követve!

Székesfehérvár, 2008. adventje

Spányi Antal         
megyéspüspök       

 

A lelki év és programja:  Papság éve >

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk