Szentmise a Székesegyház felszentelésének évfordulóján - beszámoló

2022. 11. 25. | | 2022. 11. 26.

 

 

Kanonoki és címzetes apáti kinevezésekkel, valamint emléktábla elhelyezésével ünnepelték a székesfehérvári székegyház felszentelésének évfordulóját

2022.11.25. – A felújított székesfehérvári Szent István király székesegyház templomszentelési évfordulóján az egyházmegye papságával először mutatott be koncelebrált szentmisét Spányi Antal megyés püspök. Az ünnepen a főpásztor megáldotta a nagyszabású templomrenoválásnak emléket állító márványtáblát, amelyet a Szent László mellékoltárnál helyeztek el. Majd a szentmise keretében sor került az új kanonokok beiktatására és az egyházmegyei kitüntetések átadására.

„Köszönet és hála Istennek, hogy az elmúlt évek sajátos módon történt ünneplése után most ismét együtt tudja az egyházmegye papsága megülni a székesegyház templomszentelési ünnepét” – kezdte Dózsa István plébános köszöntőjében, majd felkérte a megyés püspököt, áldja meg a bazilika felújításáról szóló emléktáblát.

A liturgia a kinevezések és kitüntetések átadásával, valamint az eskütételekkel és az ünnepélyes beöltözéssel folytatódott. Ugrits Tamás pápai káplán, irodaigazgató, pasztorális püspöki helynök felolvasta a c. prépostok, a c. apátok, a c. kanonok, a Nagyprépost kinevező határozatait, valamint a kanonoki előléptetések és az újonnan kinevezett kanonok kinevezéseit. A felolvasás után az újonnan kinevezettek az oltárhoz vonultak, és az ott elhelyezett Szentírás előtt, azt megérintve letették a Hitvallást és a Hűségesküt. Majd aláírták az oltáron a dokumentumokat, amit a főpásztor is megerősített. A Nagyprépost vállukra helyezte a mocétumot és a kanonoki jelvényt, és a megyés püspök ünnepélyesen átadta a kinevező határozatokat, a viola színű birétumokat. A püspöki határozatok szerint címzetes préposti rangot kapott Kristofory Valter h. esperes, mezőfalvai plébános, Kispál György h. esperes, csepeli plébános, Gerendai Sándor esperes, csákvári plébános címzetes apáti rangot Gedő Attila c. esperes, tatabánya-bánhidai plébános. Címzetes kanonoki kinevezést kapott Tóth Tamás, Tornyai Gábor és Nyárai-Horváth István székesfehérvári plébánosok. A megyés főpásztor a székeskáptalan nagyprépostjává nevezte ki Hajdu Ferenc általános helynök, officiális, kanonok, h. esperest, érd-újvárosi plébánost. Kanonoki előléptetést kapott Horváth Imre kanonok, c. apát, érd. főesperes, nyugalmazott plébános, Varga János kanonok, érd. főesperes, nyugalmazott plébános, Kertész Péter csepel-belvárosi plébános pápai káplán, kanonok, esperes, érd. főesperes, püspöki tanácsos, valamint Filó Kristóf, kanonok, tb. főesperes, budakeszi plébános. Kanonoki címet kapott és a székeskáptalan tagja lett Mészáros János c. apát, esperes, sárborgárdi plébános, Mórocz Tamás helyettes esperes, címzetes apát, bodajki plébános és Kovács Zoltán martonvásári plébános.

Spányi Antal püspök homíliájában örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után ismét az imádság és a szent ének hangja tölti be a székesegyházat. Megköszönte az állami, az önkormányzati támogatást és a számos adakozó felajánlását, hogy összefogással megvalósulhatott a már időszerűvé vált renoválás, amely a templom mozgalmas történelmének legnagyobb, legátfogóbb felújítása volt. A templom történetét felidézve kiemelte, hogy Szent István király halálának kilencedik centenáriuma alkalmából az Istennek szentelt épületet 1938-ban XI. Piusz pápa a „kis bazilika” címmel tüntette ki. „De Istennek nem elég csak a kőből épült templom. Ő a mi eleven szívünkből, lelkünkből akar magának otthont. A csodás alkotásokon túl belőlünk, eleven kövekből akar még értékesebb templomot magának. A hitre épülő élet, az egyház tanítását megvalósító akarat, a szentségekkel való rendszeres találkozás teszi életünket alkalmassá arra, hogy lelkünkbe költözzön az Úr, és így eleven és élő templomaivá legyünk. Úgy, hogy tanúságot teszünk ezeréves kereszténységünkről, hűségesek maradunk szent hagyományainkhoz, nem félünk megvallani kereszténységünket, és merünk kiállni egyházunk mellett, amikor azt támadás éri” – emelte ki beszédében a püspök, majd a kinevezett és kitüntetett atyákhoz szólt. „Régi hagyománya az egyháznak, hogy az arra méltó papjait ily módon különbözteti meg, így állítja példának a többiek elé. Ezt a kinevezést alázattal, de méltósággal, és persze örömmel kell fogadni és viselni! … Legyen életetek igaz és jó példája annak, ahogy egy papnak a mai világban élnie kell! Legyen mindnyájunknak öröm ez a mai nap, amikor Isten számos kegyelmét, ajándékát és szeretetét megköszönjük, és jó lélekkel akarjunk méltók lenni keresztényi, papi hivatásunkhoz, katolikus hitünkhöz. Legyen életünk Istent dicsérő és róla tanúskodó élet! – fejezte be buzdító szavait a főpásztor.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk