Háromnapos püspöki nagyböjti lelkigyakorlat 2022 - beszámoló

2022. 04. 13. | | 2022. 04. 14.

 

 

Istenkapcsolatunk hiteles forrása a tanúságtevő élet – Spányi Antal püspök lelkigyakorlata 2022 nagyböjtjén Székesfehérváron

2022.04.13. – Két év után ismét nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket mondott Spányi Antal megyés püspök, a hagyományoknak megfelelően Székesfehérvár híveinek a Szent Imre- templomban. Ugrits Tamás pasztorális helynök, Dózsa István plébános a város megjelent papságával tartott szentmisékben a közös húsvéti készületet a személyes megtérés lehetőségének nevezte. A főpásztor háromnapos elmélkedés-sorozatában a keresztény ember küldetéséről beszélt, aki felismeri és követi Isten hangját, megtanulja Isten szemével nézni a másik embert, és hitvalló módon formálja a világot, hogy épülhessen Isten Országa.

„Felhasználva a nagyhét szent idejét, ha Isten felé akarunk közeledni, akkor fontos, hogy keressük mélyebben az Úrral való kapcsolatunkat. Próbáljuk meg a körülöttünk élők és önmagunk problémáit, napi tevékenységét háttérbe állítani és Istenre figyelni, istenközpontú napokat megélni” – buzdította a megyés püspök a triduumon részt vevőket. Majd arról beszélt, a keresztény ember hivatása felismerni és figyelni az isteni hangra, és belső hitéletéből fakadón tanúságtétellel formálni a világot. Ez a hitvalló élet erős istenkapcsolatot feltételez, amelyben az Atya szemével látjuk a világot. A főpásztor a magyar irodalom költői példái és a Szentírás alakjainak élete nyomán azt hangsúlyozta: fontos, hogy megértsük, ha Istent keressük, nem a mi elgondolásaink szerint fogjuk Őt megtalálni. Így voltak ezzel Mózes, az ószövetségi próféták, az apostolok és mind a szentek. Nem úgy történt minden az életükben, ahogy ők remélték és kérték, hanem úgy, ahogy az Úr jónak látta. De az Isten embereiben, mint az egyházmegye hitvallóiban, Prohászkában, Kaszap Istvánban vagy Bogner Mária Margitban olyan vallásos érzék, hitérzék volt, amelyben mindennél fontosabbá vált számukra az Istennel való találkozás. Szenvedve és szeretettel szolgálták az Istent, aki teljessé tette életüket, Vele éltek, és ezért belső életük gazdagsága másokra is nagy hatással volt. „Megértették, hogy Isten közelebb jön hozzánk szeretetében, mint ahogy mi azt vágyainkban szeretnénk. Megértették, hogy Isten mindig közel van hozzánk, hogy valóban benne élünk és vagyunk. Szívébe rejti életünket. Aki meglátja, megtalálja Istent, az szépnek látja majd a világot, az embert, még önmagát is, mert megsejti Isten akaratát saját életében. Mert kezd látni Isten szemével, mert lelkét eltölti Isten dicsőítése és a rátalálás öröme.”

A megyés püspök második lelkigyakorlatos beszéde a tanúságtevő életről szólt. Sámuel, Saul, Szűz Mária és Szent József példája nyomán arról tanított, hogyan halljuk meg az Úr hangját, és miután felismertük, hogyan figyeljünk erre a hangra és engedelmeskedjünk neki. Börtönviselt papok, vértanúk élete ad példát arra, hogyan ismerjük fel az Úr hangját, látogatása idejét, és maradjunk mindig hűségesek Hozzá, hogy tanúságot tegyünk Istenről minden körülmények között. „A hit nem magánügy, Jézus követése, az egyház tanítása nem egy lehetőség, hanem az Úr parancsa. „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt. (Mt. 10, 32) – nincs más útja az életnek. „Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 10, 22). Világos tanítás ez, amelyben mindvégig ki kell tartanunk. Mert az Istennel való bensőséges kapcsolatunk hitelességének forrása a tanúságtevő élet” – emelte ki a főpásztor, majd Mindszenty bíboros, Teréz Anya nővérei és a misszionáriusok példájáról beszélt, akik minden szenvedést vállaltak hitük ereje által. De velük ellentétben ma a világ nem akar hitvallókat látni, és egy olyan új erkölcsi rendet, emberképet próbálnak megteremteni, amelyben a gyerekek lelkébe is hamis életfelfogást ültetnek, lejáratják a papokat, megrendítik az egyházba vetett bizalmat. Aki a keresztény erkölcsöt hirdeti, azt minden módon cáfolják, üldözik. „Pedig az Úr szava világos. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Tehát, bátor tanúságot kell tenni annak, aki Jézushoz akar tartozni. A talentumokat fel kell használni, hogy hitelesen és vonzó módon tudjuk az Örömhírt képviselni. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. (Róm 12,2) Szent Pál nyomán nekünk is itt, ma az igazság munkatársaivá kell lennünk egy Istent elfelejteni akaró világban, ahol hamis képet mutatnak Istenről, féligazságok rombolásával akarják lejáratni a keresztény hitet. Ezért tanúságot kell tennünk, azzal, hogy az Egyház tanítása szerint élünk, imádkozunk, böjtölünk, szentségekhez járulunk, és a keresztény erkölcs tanításához szabjuk életünket. Erre tanítjuk gyermekeinket, megvédjük hitünk igazságait. Felelősen gondolkodunk nemzetünkről, Szent István népéről, melyet a Szent Király a Szűzanyának ajánlott. Ez a mi keresztény küldetésünk. Erre szól meghívásunk. Így terjed a jézusi hit, erősödik az Egyház, nő az emberek hite, és fejlődik erkölcsi élete. Mindezért felelősek vagyunk, és ezt számon is fogják kérni tőlünk, amikor eljön ennek az ideje.”

A triduum záróalkalmán Spányi Antal püspök a hit továbbadásáról, Isten Országának építéséről beszélt. Sok múlik rajtunk, ahogy egykor az apostolokon, akik, ha magukban elmélkedtek volna Jézus mondásairól és csodáiról, a hit nem terjedt volna el. Az ő küldetésük az volt, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk. 16.15) A Szentlélek sugallatára el is indultak, mert Krisztus szeretete sürgette őket. (2Kor. 5,14) Így tettek a hithirdetők, így jutott el hozzánk is a keresztény tanítás és igehirdetés jó földbe hullott, bőséges termést hozott. Így lett Pannonia szenteket termő kertje egyházunknak. Árpád-házi szentjeink a legnagyobb hatású szentek közé tartoznak, akiknek tanúságtétele erősítette és sokszor megmentette nemzetünket a pogányoktól, a pusztulástól. Az ő imáik segítenek ma is, hogy őseink földjén élhetünk. Szent István jól látta, merre van az élet útja, és nemzetét az egyház tagjai sorába vezette. Őseinket segítette Boldog Gizella imája, Szent Imre tiszta életének példája, az első magyar szent család útmutatása és imája, de lelki erőt adott Szent László vitézsége, Szent Margit engesztelő imája és Szent Erzsébet hősi szeretete. És segített azok sokasága, akiknek nevét sem tudjuk, de hitük szerint éltek, és azok is, akik a legutóbbi idők szentjei. „A hit éltető tűz, a Lélek lobogása, Krisztus követése, az Egyház szolgálata. A kereszténység az élet odaadását jelenti, ahogy Pál is mondja: Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. (Gal 2,20) Ezt a tanítást kell megélni, erre felé kell törekednünk! Mindenkinek kötelessége saját üdvösségét szolgálni, de felelősek vagyunk egymásért is. Ezért nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, ami a lelkünk kincse. (ApCsel, 4, 20) – buzdított a püspök, majd hozzátette. „A hitvallók formálták az európai értékrendet és kultúrát, az egymásért vállalt felelősséget, oktatást és a nevelés rendjét, és mindazt, ami előre vitte az emberiséget, azzá tette Európát, amivé az utóbbi időkig lett. Mi lesz a jövője hit és egyház nélkül? Nem jó rágondolni, mert hisz már látjuk árnyékát. A hit által születhet valami új, valami fontos ma is a világban. És a hit és az Egyház által őrizhetjük meg az őseink által létrehozott értékeket, őrizhetjük meg lelkünk kincseit. Vállaljuk a magunk részét ennek a megújuló világnak létrejöttében. Felelősek vagyunk érte. Imáink, szeretetünk, állhatatos helytállásunk legyen eszköze az Úrnak, hogy megújítsa nemcsak a mi életünket, hanem az egész világot. Így építhetjük Isten Országát, melynek érkezéséért naponta imádkozunk” – fejezte be lelkigyakorlatos elmélkedését Spányi Antal püspök.

A nagyböjti beszédek záróalkalmán Ugrits Tamás pasztorális helynök a Székváros papjai és hívei nevében megköszönte a főpásztor szavait, amelyek arra buzdítottak, vessük le a régi embert és öltsük fel az újat, hogy lelkünket megújítva, Krisztus szeretetétől sürgetve hitvalló emberekké tudjunk válni. 

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk