Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2019. 08. 29. | | 2019. 08. 30.

 

 

Kitartó hűség és folytonos változás – A papi szolgálat megújulásáról szólt a székesfehérvári egyházmegye bodajki papi zarándoklata

2019.08.29. – „A mi feladatunk: hűek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsőíti meg az embert s az emberiséget” – Ezzel a Prohászka-idézettel kezdte Spányi Antal megyés püspök az idei egyházmegyés papi zarándoklatot Bodajkon. Vajon a hűség ellentmond-e a változásnak, vagy éppen a növekedés útja lehet? – tette fel a kérdést a főpásztor a lelkigyakorlaton, amely a folytonos megújulás szükségességét, a lelki megújulás lehetőségeit és eszközeit kereste, bemutatva azokat a tévutakat is, amely veszélyt jelenthet a megújítás folyamatában.

A megyés püspök idén is egybehívta a fehérvári egyházmegye papjait, hogy megerősítve a papi egységet, együtt imádkozzanak és közösen gondolkodjanak papi hivatásukról, új utak kereséséről az evangélium hirdetésének szolgálatában. „Keressük a megújulás lehetőségeit, de ezt a csak a Szentlélek fényében, az Ő ajándékaival valósíthatjuk meg. Ha rátekintünk Szűz Máriára, életére, akkor be kell látnunk, hogy boldogságunkat mi is csak az Ő útján járva érhetjük el. Különben elér bennünket a Janssen-i idézet igazsága: „Aki a boldogságot más úton keresi, mint amire Isten hívta, annak számára már itt a földön tövis és bojtorján terem. Csalódása nagyon szomorú lesz!” Ezért ezen a szent helyen Mária segítő közbenjárását kérjük papi életünk megújítására” – hangzott el a főpásztor köszöntőjében.

A lelkinap három előadója a megújulás témáját járta körbe. Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató a folytonos fejlődés szükségességét hangsúlyozta, amely lelki megújulást, a Szentlélekben való újjászületést, a szolgálat megújítását jelenti. A változás hiteles, mert szilárd alapja van, maga Jézus Krisztus. ”Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény” – hangzott el Pál efezusiaknak írt leveléből. Az előadó kiemelte még a lelkipásztor és a hívek kapcsolatának folytonos megújítását és azokat az újítást igénylő eszközöket az evangelizációban, amelyeket a világ állandó változásai foganatosítanak.

A lelki megújulás lehetőségeit és eszközeit bemutatva Nobilis Márió püspöki tanácsos, az ima, az Eucharisztia, a liturgia állandóságán keresztül az odaadott élet állandó változásra szólító, személyes megújító szerepét hangsúlyozta. Beszélt arról, hogy a változás szükséges és állandó létfenntartó erő, mégis számos dolog szól ellene: például az időhiány, a leterheltség. Önismeret szükséges ahhoz, hogy az ember felismerje saját fékjeit és szabaddá váljon, esélye legyen a változásra. „Mihez akarunk hűek lenni?” – tette fel a kérdést Márió atya. „Ahhoz, ami van, vagy az úthoz, amelyen Jézus indított el bennünket. Mert Ő haladtat előre, nem visszavisz, hanem azt akarja, menjünk tovább vele. Ezért hűségünket nem egy állapothoz, élményhez, hangulathoz kötjük, hanem ahhoz, amiben élünk. Jézushoz kell hűnek lennünk. Nem mindegy, hogy élő, személyes Istenkapcsolatunk van-e. A zsolozsmát, az imát, prédikációt, a katekézist, a szentmisét ismétlésként éljük meg, vagy az Isten jelenlétének elmélyítéseként, igazságainak újabb felfedezésként.”

Baltási Nándor dunaújvárosi plébános a lelki megújulás tévútjairól beszélt, arról, hogy a külsőségek miként szolgálhatják a hit elmélyítését, vagy éppen állhatnak útjába az evangélium hirdetésének. Megállapította, hogy a külsőség az egyház életében nem rossz, de ha a külsőség üressé válik, inkább rombol. A klerikalizmus fogalmának negatív beállításaival, – például, mint a lelki hatalommal való visszaélés meghatározásával – szemben arra kereste a választ: van-e jó értelemben vett klerikalizmus, amely a pap küldetése. „Részesülve Jézusnak, a Jó Pásztornak hivatásából, Őt követve vezetni a híveket, ez a jó értelemben vett klerikalizmust erősíti. A papi szerepnek és a hozzá tartozó tevékenységeknek nem a mai értelemben elgondolt modernitáshoz kell igazodni. Fontos kérdés, hogy a pap sodródik-e a világgal, vagy Ő határozza meg inkább a világot” – fejezte be beszédét Baltási Nándor atya.

Az egyházmegye papságával közösen bemutatott szentmisében a főpásztor párhuzamot vont a renoválás alatt álló bodajki templom egyszerűsége és bensőséges, lelki hatása, valamint a papi szolgálat megújulása között. Mint elmondta, az Istentől kapott kegyelem által újul meg a hit, a hivatás, és az egyszerűségben válik gazdagon megajándékozottá. A hagyományosan megtartott papi lelkigyakorlat végül agapéval, közös imával és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk